Investiční záměr a studie

Investiční záměr a studie

Zpracováním investičního záměru vám může pomoci vyjádřit základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a nároky na její přípravu a realizaci.

Studie stavby slouží k tomu, aby jste vy jako zákazník získal základní představu o tom, jak bude vaše stavba vypadat (z vnějšku) a fungovat (uvnitř). Na základě studie lze také již částečně stanovit i orientační finanční náklady stavby. 

Zpracování studie může velmi usnadnit budoucí proces vlastního projektování a lze předejít případným konstrukčním nebo architektonickým změnám v průběhu navazujících stupňů projektové dokumentace.

Inženýring

Inženýring

V průběhu a při finalizaci procesu projekčních prací ve stupni DÚR, DOS a DSP přichází na řadu jednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. Tato část procesu se nazývá tzv. „inženýring“. Její dobu nelze stanovit, každý projekt ji má odlišnou, v závislosti na složitosti objektu, typu užívání a rychlosti jednání DOSS a správců sítí. 

Cílem je získat všechna kladná vyjádření a souhlasy institucí, které jsou dotčeny navrhovanou stavbou a která jsou nezbytná k žádosti o SP.

Autorské a technické dozory

Autorské a technické dozory

Nedílnou součástí našich kompletních služeb je i provádění autorských a technických dozorů, kterými dosáhneme v součinnosti s vámi jako budoucím investorem jen té nejvyšší kvality, při provádění stavebních prací a zajistíme cíle, které si společně stanovíme v námi zpracované projektové dokumentaci.

Ostatní

Ostatní

Dále také zpracujeme zaměření stávajících objektů a zajistíme poradenství v oboru stavebnictví. S našimi externími spolupracovníky zajistíme geodetické práce, radonový, geologický a hydrogeologický průzkum, posudky z oblasti stavební fyziky, vypracování PENB, dokumentaci z oblasti ochrany životního prostředí, koordinátora BOZP a další potřebné části pro úspěšnou realizaci.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci obvykle zpracováváme v různých stupních a pro různý účel použití. Nabízíme zpracování kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace pro provádění stavby. Dále zpracováváme dokumentaci skutečného provedení stavby, pasport stavby a dokumentaci bouracích prací. 

Součástí projektové dokumentace je i návrh všech dílčích částí, které jsou potřebné pro realizaci stavby a jsou požadované vyhláškou a normami jako : 

  • Architektonicko-stavební řešení
  • Konstrukční řešení
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Návrh elektroinstalací, zdravotechniky, vytápění, plynu a dalších profesních částí

Součástí projekčních prací musí být i součinnost s dotčenými orgány státní správy a dotčených správců sítí, tzv „inženýring“.

Stavebně technické posouzení

Stavebně technické posouzení

Statické výpočty provádíme v oboru pozemních staveb. Jsme schopni provádět návrhy betonových, ocelových, dřevěných a zděných konstrukcí.

Stavebně technická posouzení zpracováváme za účelem posouzení stavu stavebních konstrukcí, jejich případných poruch a stavebních defektů s návrhy na jejich odstranění.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace

Samozřejmostí je pro nás zpracování dokumentace pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Její součástí bude pro vás zpracovaná příslušná dokumentace pro provádění stavby a soupis prací s výkazem výměr. Pro následnou finanční kontrolu vám předáme i rozpočet stavby.